2018 m. balandžio 30 d., pirmadienis

Su gegužės 1-ją, su darbo žmonių švente!


Gerbiami draugai socialistai ir visi Lietuvos piliečiai bei mūsų šalies svečiai!
 
Socialistinis Liaudies Frontas (m) sveikina visus su Tarptautine darbo žmonių švente, su gegužės 1-ją! Šios šventės ištakos siekia dar 1886 metus, kai JAV, Čikagoje įvyko darbininkų streikas. Gegužės 1-ją žmonės išėjo į gatves, reikalaudami didesnio atlyginimo ir darbo laiko sutrumpinimo iki 8 valandų per dieną. Streikui ir demonstracijoms užtrukus, gegužės 4 d. Čikagos policija į demonstrantus pradėjo šaudyti – žuvo keli aktyvistai, nemažai buvo sužeistų.


1898 m. liepos 14 diena Antrasis Internacionalas paskelbė gegužės 1-ją tarptautinę dirbančiųjų solidarumo šventę su pasaulinių komunistų, socialistų ir socialdemokratų simboliu – raudona vėliava. Tai įvyko Paryžiuje, švenčiant Didžiosios Prancūzijos revoliucijos 100 metų sukaktį.

Carinėje Rusijos imperijoje pirmosios darbo žmonių solidarumo šventės vyko gegužinių pavidalu. Pirmoji tokia gegužinė buvo organizuota 1891 metais Sankt-Peterburge, o Lietuvos teritorijoje pirma proletariška gegužinė įvyko 1896 m. Vilniuje, Karoliniškių miške, kur gegužės 1-ją pažangioji miesto darbininkija iškėlusi raudoną vėliavą giedojo Internacionalą ir Varšuvietę bei kalbėjo apie darbininkų padėtį ir būtinumą kovoti už savas teises.

Šiandien dabartinių socialdemokratų, kurie atsisakė savo ištakų, iniciatyva Lietuvoje priimtas naujas vergiškas darbo kodeksas. Jis drastiškai pablogino samdomojo darbo žmonių padėtį ir sugrąžino ją į pradinio kapitalo kaupimo laikus. Darbo kodekso liberalizavimas kyla ne tik kaip esamosios valdžios politikos dalis, bet taip pat ir kaip natūrali egzistuojančios kapitalistinės santvarkos pasekmė, siekiant kuo didesnio kapitalo revanšo bei pelno ir kuo pigesnės bei pažeidžiamesnės samdomosios darbo jėgos.

Tai yra kapitalizmo gimdomos ir neišvengiamai vykstančios klasių kovos tarp priešingus interesus turinčios oligarchinės-buržuazinės mažumos (stambiojo vietos bei užsienio kapitalo) ir dirbančiosios Lietuvos daugumos, apraiška, rodanti buržuazinės klasės pasiryžimą toliau tvirtinti savąsias pozicijas paprastų Lietuvos piliečių sąskaita.

Savo teises Lietuvos darbo žmonės galės apginti tik susitelkę į kovingas profsąjungas ir bendrą politinį judėjimą dėl dirbančiosios visuomenės interesų gynimo. Tik priešpastatę savo ekonominę ir politinę organizaciją bei kovą kapitalo organizacijoms ir sistemai, galėsime tikėtis realių visuomenės daugumai naudingų permainų.

Su darbo žmonių solidarumo ir kovos švente!
Darbo ir taikos, tiesos ir teisingumo!
Lietuvos darbo žmonės, vienykitės!

SLF (m) Valdyba