2018 m. vasario 21 d., trečiadienis

Pabaltijo ir Šiaurės regiono komunistinių ir darbininkų partijų konferencijos dėl NATO jungtinis pareiškimas


Mes privalome sukti į šalį nuo NATO sutarčių, ruošimosi NATO narystei ir karingos Jungtinių Valstijų ir imperialistinių Europos valstybių politikos! Karinis NATO aljansas išplėtė savo veiksmus Pabaltijo regione į savo valstybes nares Estiją, Latviją ir Lietuvą, o šiaurės Europoje – į Daniją ir Norvegiją, kartu su ypatingos partnerystės susitarimais su Švedija ir Suomija.
 
NATO kontroliuoja šių valstybių teritorijas, jas skiriančią Baltijos jūrą ir visos vietovės oro erdvę.

Jungtinės Valstijos ir NATO kartu su dešiniosiomis regiono vyriausybėmis didina militaristinę įtampą ir ruošia Švedijos bei Suomijos įjungimą į NATO. Suomijos narystė NATO uždarytų likusią 1300 km ilgumo pasienio ruožą tarp vakarų Europos ir Rusijos.

Daugiau kaip 100 etų savo imperialistinę stadiją pasiekusiame kapitalizme vyksta kova tarp skirtingų aljansų ir blokų, siekiančių užkirsti vienas kitam kelią plėstis. Skirtingų imperialistinių galybių susipriešinimas ir konkurencija neišvengiamai veda link karų ir teritorinio pasaulio perdalijimo.

Mes, šį pareiškimą pasirašiusios partijos, matome, kad mūsų regionas yra esminės karinės strateginės reikšmės, kuomet konkuruojama dėl priėjimo prie gamtinių išteklių, antai dujų, naftos bei arkties ir šiaurinių Rusijos dalių mineralų. NATO plėtra mūsų regione daugiausiai pasitarnauja Amerikos ir ES imperializmo interesams bei ES šiaurės politikai, kuri siekia savo valdžiai pajungti Rusijos monopolinį kapitalizmą.

Mūsų požiūriu, tokia įvykių raida neatitinka Pabaltijo ir šiaurės tautų interesų. Neutraliteto atsisakymas, susitarimų su NATO pasirašymas ir ruošimasis karui – tai tiesiogiai darbo masių reikalams prieštaraujantys projektai. Į ginklavimąsi ir karinę veiklą nukreipti pinigai verčiau turėtų būti panaudojami vystymui paslaugų, kurios atitiktų liaudies sveikatos, socialinius, ekonominius bei kultūrinius poreikius. Liaudžiai reikia ne karo, bet darbo, užtikrinto pragyvenimo ir taikos.

Kaip komunistai, mes esame prieš imperializmą. Kapitalizmo ir imperializmo sistemoje ilgalaikės taikos būti negali. Vienintelė išeitis – kova už socializmą, už gamybos priemonių perėmimą į darbininkų rankas. Mes esame prieš visų imperialistinių centrų stiprinimą ir raginame mūsų regiono darbininkus išvystyti savo klasės galią, kad galėtų mesti iššūkį pasaulinio imperializmo sistemai.

Tegyvuoja socializmas ir kova prieš imperializmą.

1. Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Norvegijos valstybės privalo išstoti iš NATO karinio aljanso.

2. Suomijos ir Švedijos ruošimasis įstoti į NATO privalo būti sustabdytas. Jos privalo nutraukti savo susitarimus su NATO.

3. Regiono šalys privalo atmesti karingą JAV imperialistinę politiką.

4. Privalu nutraukti regione vykstančias karines pratybas ir ruošimąsi karui.

5. Tolimesniam ginklavimuisi naudojami pinigai verčiau turėtų būti panaudojami liaudies sveikatos, socialiniams, ekonominiams bei kultūriniams poreikiams patenkinti. Liaudžiai reikia ne karo, o darbo, stabilaus pragyvenimo ir taikos.

6. Šiaurės ir Pabaltijo regionai privalo būti zona be branduolinių ginklų. Regiono valstybės privalo ratifikuoti JT branduolinių ginklų neplatinimo sutartį.

Vanta, Suomija. 2018 m. sausio 20 d.